VÀLVULES

Vàlvula de tancament ràpid per a la purga de fangs i llots. Per a calderes de vapor

Mod. 460 EN ASME/ANSI

Mod. 660 EN ASME/ANSI

MÉS INFORMACIÓN
+

> Mod. 460 EN ASME/ANSI

L’aigua de la caldera conté sals, la concentració de les quals augmenta per la contínua evaporació. Si no s’eliminen aquestes sals, en augmentar la densitat de l’aigua de la caldera es formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d’incrustacions calcàries, és necessari un tractament adequat de l’aigua d’alimentació, conseqüentment certes sals es veuen alterades produint impureses que sedimenten en forma de llots i incrustacions, adherint-se a les parets o fons de la caldera i als tubs de combustió, conjuntament amb partícules de brutícia, restes d’elèctrodes, àcid carbònic, oxigen, etc. Això origina un alt índex de corrosió que pugues:

 • Destruir la xapa de la caldera, ocasionant alts costos de manteniment.
 • Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes en la xapa i cordons de soldadura.
 • Entorpir notablement la transmissió tèrmica, la qual cosa suposa un innecessari i excessiu consum de combustible.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Instruccions de muntatge 460 460 DN25
 Categorització C Є

> Mod. 660 EN ASME/ANSI

L’aigua de la caldera conté sals, la concentració de les quals augmenta per la contínua evaporació. Si no s’eliminen aquestes sals, en augmentar la densitat de l’aigua de la caldera es formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d’incrustacions calcàries, és necessari un tractament adequat de l’aigua d’alimentació, conseqüentment certes sals es veuen alterades produint impureses que sedimenten en forma de llots i incrustacions, adherint-se a les parets o fons de la caldera i als tubs de combustió, conjuntament amb partícules de brutícia, restes d’elèctrodes, àcid carbònic, oxigen, etc. Això origina un alt índex de corrosió que pugues:

 • Destruir la xapa de la caldera, ocasionant alts costos de manteniment.
 • Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes en la xapa i cordons de soldadura.
 • Entorpir notablement la transmissió tèrmica, la qual cosa suposa un innecessari i excessiu consum de combustible.
Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries
 Categorització C Є

Vàlvula de tancament ràpid per a la purga de fangs i llots. Per a calderes de vapor


Mod. 660-A EN ASME/ANSI

MÉS INFORMACIÓ
+

> 660 A-EN ASME/ANSI

L’aigua de la caldera conté sals, la concentració de les quals augmenta per la contínua evaporació. Si no s’eliminen aquestes sals, en augmentar la densitat de l’aigua de la caldera es formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d’incrustacions calcàries, és necessari un tractament adequat de l’aigua d’alimentació, conseqüentment certes sals es veuen alterades produint impureses que sedimenten en forma de llots i incrustacions, adherint-se a les parets o fons de la caldera i als tubs de combustió, conjuntament amb partícules de brutícia, restes d’elèctrodes, àcid carbònic, oxigen, etc. Això origina un alt índex de corrosió que pugues:

 • Destruir la xapa de la caldera, ocasionant alts costos de manteniment.
 • Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes en la xapa i cordons de soldadura.
 • Entorpir notablement la transmissió tèrmica, la qual cosa suposa un innecessari i excessiu consum de combustible
Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Instruccions tècniques complementàries 660-A MP-2
 Categorització C Є

Vàlvula de purga contínua de sals per a calderes de vapor

Mod. 560 EN ASME/ANSI

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod.560 EN ASME/ANSI

Amb la vàlvula de purga contínua es realitza el procésde descàrrega d’una quantitat ajustable d’aigua de la caldera de vapor, amb el que s’eliminen:

 • Materials orgànics i sals minerals en dissolució. (Ions calci, magnesi, sodi, potassi, ferro, bicarbonat, clorurs, sulfats, nitrats,…etc).
 • Materials en suspensió de caràcter sòlid. (Sorra, argila, residus metàl·lics, residus de roques, matèria orgànica,…etc.). Amb el procés de purga contínua s’eviten:
 • Els danys ocasionats per la corrosió i perforació, amb els seus elevats costos:
 • Directes: Reposició o reparació de materials.
 • Indirectes: Aturs, pèrdues de productes,…etc.
 • Perills d’explosió de la caldera

I es redueixen:

 • Les incrustacions i sediments per la precipitació de sals càlciques i magnèsiques, que difi culten la transmissió tèrmica i que originen l’innecessari i excessiu consum de combustible.
 • La formació d’escumes degudes a l’excessiva concentració salina, amb els seus corresponents arrossegaments.
Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
 Categorització C Є

Vàlvula de purga contínua automàtica de sals per a calderes de vapor


560A

Mod. 560-A EN ASME/ANSI

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 560-A EN ASME/ANSI

L’elèctrode de conductivitat EC-1, el regulador de dessalinització RD-1 i la vàlvula per a la purga contínua amb servomotor permeten el procés de dessalinització automàtic de l’aigua de calderes amb el que s’eliminen:

 • Materials orgànics i sals minerals en dissolució. (Ions calci, magnesi, sodi, potassi, ferro, bicarbonat, clorurs, sulfats, nitrats,…etc).
 • Materials en suspensió de caràcter sòlid. (Sorra, argila, residus metàl·lics, residus de roques, matèria orgànica,…etc.).

Amb el procés de purga contínua s’eviten:

 • Els danys ocasionats per la corrosió i perforació, amb els seus elevats costos:
 • Directes: Reposició o reparació de materials.
 • Indirectes: Aturs, pèrdues de productes,…etc.
 • Perills d’explosió de la caldera.

I es redueixen:

 • Les incrustacions i sediments per la precipitació de sals càlciques i magnèsiques,
  que dificulten la transmissió tèrmica i que originen l’innecessari i excessiu consum de combustible.
 • La formació d’escumes degudes a l’excessiva concentració salina, amb els seus corresponents arrossegaments.
 • Aquesta combinació de mesura, comparació i control assegura unes pèrdues mínimes d’aigua i per tant permet un considerable estalvi d’energia.
Programa de fabricació
Catàleg monogràfic EC-1
Catàleg monogràfic EC-2
Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
Instrucciones técnicas complementarias 560-A RD-1 & ARD-1 EC-1 EC-2
560-A Categorització C Є
560-A EC-1 Categorització C Є
560-A EC-2 Categorització C Є
RD-1 Categorització C Є
ARD-1 Categorització C Є

Válvula de cierre rápido para la purga automática de fangos y lodos para calderas de vapor

Mod.560 DRM-1 EN ASME/FNPT

MÉS INFORMACIÓ
+

> Mod. 560 DRM-1 ASME/FNPT

El control d’un règim efi caç de purga de sals, fangs i llots, en una caldera de vapor, exigeix una anàlisi periòdica de l’aigua per verifi car que aquesta es manté dins de les salinitats i alcalinitats idònies que exigeix la legislació vigent.

Totes les vàlvules per a la purga contínua de sals (Mod.560 i 560-A) van proveïdes d’aixeta per a la presa de mostres.

En extreure l’aigua de forma contínua 30-50mm. per sota del nivell mínim, el punt de recollida és idoni i no crea interferències en els dispositius de control i
regulació de nivell.

La presa directa de mostres és incorrecta:

 • Les pèrdues per expansió provoquen un augment de la densitat de l’aigua i falseja els resultats.
 • Comporta un risc físic evident.

La premissa bàsica per efectuar una anàlisi correcta consisteix a conduir les mostres des de l’aixeta de la Vàlvula per a la purga contínua de sals al Dispositiu
refrigerador de mostres DRM-1 i rebaixar-les a 24-26ºC.

Programa de fabricació
Catàleg monogràfic
Principi de funcionament
Instruccions de muntatge
 Categorització C Є
 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China certificateTUV

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X