VÀLVULES

 

Condicions generals de venda

I General

1. Exceptuant modificacions o derogacions convingudes per escrit, tota comanda s’ajustarà a les condicions generals de venda següents.

2. Els catàlegs, tarifes, pressupostos i d’altra documentació, rendiments cabals, etc., son inicialment a nivell informatiu i no constitueixen cap compromís per part nostra i es poden modificar o suprimir en qualsevol moment sense necessitat d’avisar prèviament.

3. En les mateixes condicions, ens reservem en qualsevol moment el dret de variar els nostres fabricats i muntatges, dissenys, traçats, components, etc., quan les circumstancies ens ho aconsellin, encara que hi hagin subministraments anteriors, que no es podran presentar com antecedents.

II Ofertes

1.- Totes les nostres ofertes estan subjectes a la nostra posterior acceptació per escrit, de la corresponent comanda.

III Comandes

1. Al trametre’s la comanda, que s’efectuarà per escrit (carta, telex o telefax) s’ha de detallar:

a)    Definició explicita i concisa del producte.
b)    El número de codi (VYC) o per defecte el numero de model.
c)    Tipus i mida de connexió.
d)   Material.
e)    Condicions de servei (fluid, pressió, temperatura, etc.).
f)     Totes les especificacions que es considerin oportunes per a la determinació del producte adequat.

2.- Pel sol fet de la comanda, sigui en ferm, consignació o mostra, el client reconeix les nostres condicions generals de venda i les accepta.

3.- Qualsevol condició consignada pel comprador en la seva
comanda, que no s’ajusti a les nostres condicions generals de venda, es considerarà nul·la.

4.- Nomes la nostra confirmació de recepció de comanda constitueix un compromís de subministrament.

IV Anul·lació de comandes

1.- VYC es reserva el dret d’anul·lar les comandes pendents de lliurament, sense contraure obligació de cap mena d’indemnització en els supòsits següents:

a)    Quan al criteri nostre el comprador ens hagués incomplert totalment o parcial contractes anteriors.
b)    Si els nostres processos tècnics, aprovisionament, experiència, aconsellen desistir de la fabricaci6. En aquests casos VYC notificaria al client per escrit l’anul·lació de la comanda.

2.- Les comandes de productes especials o de quantitats anormals no poden ser cancel·lats, ni s’accepten variacions en especificacions prèviament acordades, punt d’embarcament, terminis de lliurament, etc., a no ser que s’indemnitzi a VYC de totes aquelles despeses, danys o perjudicis se li ocasionin o se li hagin ocasionat.

V Terminis de lliurament

1.  En tot alto que fa referencia als productes disponibles en els nostres magatzems, el lliurament es farà quan s’accepti la comanda i per ordre de confirmació escrita.

2. El material disponible o en condicions de muntura immediata se subministrarà al dia següent de la data de recepci6 de la comanda.

3. Pel que fa als que no tinguem disponibles en els nostres magatzems o siguin fabricacions especials, indicarem en les nostres confirmacions de recepci6 de les comandes corresponents, uns terminis a títol merament orientatiu, que estaran subjectes a casos de forca major, corn vagues, tancaments patronals, incendis, inundacions, accidents, demores en el termini assignat pets nostres proveïdors, actuacions o imposicions governamentals, denegaci6 de llicencia d’importació i altres circumstancies fora del nostre control. Per la qual cosa el seu incompliment no &ma dret a l’anul·lació, ni podrà originar cap responsabilitat per part nostra, ni donar lloc per tant a l’abonament d’indemnització, pels danys o perjudicis que se li haguessin pogut irrogar at comprador.

4. Ens reservem la facultat de dur a terme lliuraments parcials a compte de la comanda total.

VI Expedicions

1. El lliurament de les mercaderies s’entén efectuada en el nostre taller de Terrassa, cessant la nostra responsabilitat sobre ella en el moment en que la posem a disposició del portador.

2. No assumim els riscos de transport, que seran totalment a càrrec del comprador, fins i tot quan els danys i detriments produïts siguin deguts a cas fortuït o forca major, fent se extensiu l’anteriorment assenyalat, als supòsits d’enviaments per consignació i en els de mostres, eines, materials i equips per a muntatges, assistències o reparacions.

3. Excepte avis específic les mercaderies seran expedides pel mitja de transport que lliurement triem i per compte i risc del comprador.

4. El fet que nosaltres contractem el transport de les mercaderies, o un muntatge o treball en obra, no suposarà acceptació per part nostra dels riscos citats.

Queden vigents també per a aquests casos tots els paràgrafs anteriors d’aquest apartat.

VII Embalatges

1. Si es creu necessari, les mercaderies s’embalaran per compte del client sense consultar-li.

2. El cost dels embalatges, per al mercat nacional, no figura inclòs en el preu de les mercaderies i anirà a càrrec nostre.

3. Sota cap motiu se’ns pot exigir l’abonament total ni parcial dels embalatges eventualment retornats.

4. Els pesos d’embarcament son aproximats i es basen en el disseny del producte.

VIII Preus

1. Els nostres preus s’estableixen segons els costos de ma d’obra, materials i transports, aranzel, duanes, canvi de moneda, etc., vigents en el moment de confeccionar la nostra oferta, per la qual cosa ens reservem el dret de reajustar-lo en cas de que algun dels citats factors pateixi alteració durant el lapsus compres entre la nostra oferta i la nostra confirmació de comanda.

2. Els preus de les nostres tarifes son per als productes “estàndard” codificats en elles, subjectes a les nostres verificacions habituals de material, controls de qualitat i certificacions.

3. Qualsevol sol·licitud de productes especials en disseny, material, etc., o que requereixin una inspecció en nom del client amb certificacions especials, hauran de ser ofertats o discutits en cada cas.

4. Els preus son per a material embalat i posat en el nostre taller de Terrassa (Espanya), viatjant els productes per compte i risc del client.

5. Tots els preus, de forma general, poden ser modificats sense cap obligació per part nostra de notificar-ho prèviament.

6. Les modificacions de preus no afectaran a les comandes pendents de lliurament.

7. Els preus no indicats en les tarifes o pressupostos, es facturen lliurement, i no es pot admetre com a vàlids els preus registrats en factures o cotitzacions anteriors.

IX Forma de pagament

1. De no indicar-se el contrari i per escrit, el pagament s’entendrà com a màxim a 30 dies data factura.

Si es tracta de compradors el crèdit dels quals no estigui obert, el pagament sera al comptat, podent exigir fins i tot un avançament parcial.

Si el pagament es fraccionat, la falta de pagament d’un venciment donat per vençuts els altres, i VYC podrà optar entre exigir el pagament immediat del saldo per part del client, o recuperar la mercaderia sense necessitat d’intervenció judicial.

El retard en el pagament de qualsevol termini, sense perjudici de l’esmentat anteriorment, comportarà un recàrrec del 2% mensual, sempre calculat des de la data del primer venciment fins la de la seva liquidació posterior, mes les despeses de devolució i tramitació.

No justificar el retard en el pagament dels terminis, les reclamacions que pugui formular el comprador amb relació al material comprat.

2. Totes les despeses que origini l’ajornament d’un pagament rebran a compte del comprador.

X Reserva de domini

1.- Els materials queden sempre en propietat de VYC fins que el comprador no hagi pagat la totalitat del seu valor, quedant prohibida tota pignoraci6 o venda.

En qualsevol supòsit de suspensió de pagaments, concurs de creditors, quitança i espera
o fallida, el comprador esta obligat a fer constar l’expressa reserva de domini dels

materials que no estiguessin pagats totalment; en el supòsit d’embargament sobre aquests materials per algun creditor del comprador, aquest s’obliga a posar-lo seguidament en coneixement de VYC i fer constar en la diligencia que es practiqui, l’expressa condició de bens en reserva de domini

XI Garanties

1. VYC garanteix els seus productes contra defectes de fabricació, sempre que prèviament s’hagin acomplert les condicions de pagament, i si son utilitzats per a les finalitats per a les quals han estat fabricats i venuts.

2. Els materials estan garantits durant 6 mesos contra tot defecte de fabricació, i poden a lliure elecció de VYC reposar els materials defectuosos o reparar degudament els subministrats, sense cap càrrec.

Per a la realització d’aquestes reposicions o reparacions, se’ns haurà de concedir el temps i ocasió convenients.

En qualsevol cas VYC només es fa responsable de les avaries que afectin al material subministrat per ella, però mai dels defectes o perjudicis que el funcionament deficient d’aquests materials poden provocar en instal·lacions, maquines o circuits on estiguessin
instal·lats, fins i tot en el cas d’arribar a produir accidents o mermes en la producció. VYC no accepta cap reclamació de danys i perjudicis per qualsevol causa que sigui.

La garantia no cobreix les avaries produïdes per desgast, manipulació indeguda o condicions inadequades de treball, així corn per haver estat desmuntat l’aparell o materials presentant-ne o no senyals.

3. Totes les despeses de ports anada i tornada, hores ruta, allotjaments i viatges, seran sempre a compte del client.

4. En el cas de components d’una altra procedència, Ia garantia serà Ia que concedeixin els seus fabricants.

5. Aquesta garantia es nul·la i no tindrà cap efecte o valor, si el producte garantit ha estat modificat amb independència de que la modificació contribueixi o no al defecte o dany del producte.

6. Qualsevol modificació del producte s’entén feta sota la responsabilitat i risc del client, excepte si posseeix un consentiment escrit de VYC.

7. El comprador queda obligat a indemnitzar VYC i alliberar-lo de qualsevol responsabilitat, en el cas que aquest producte modificat ocasioni algun dany material o personal.

8. Tot comprador que modifiqui un producte VYC i el revengui queda obligat a notificar al seu client que VYC no garanteix ni reposarà el producte en qüestió.

9. VYC es reserva totes les ocasions legals que l’emparin, fins i tot de reclamació per lucres cessants i de danys i perjudicis, als clients que modifiquin, en tot o en part els seus productes.

XII Reclamacions

1. Qualsevol reclamació a VYC per falta en l’enviament, error o respecte als nostres productes, l’ha de fer el client per escrit i en el termini màxim de 15 dies des de la data d’ enviament del material.

2. VYC no farà cap reparació, canvi o reemborsament al client, si aquest no acompanya la reclamació per defectes, un certificat acreditatiu de que aquest producte o be una part, va ser expedit en un període de temps inferior a 6 mesos.

3. VYC podrà exigir del comprador que examini la mercaderia en el moment de la recepció i doni la seva conformitat pel que fa a quantitat i qualitat, essent en aquest cas d’aplicació el previst en l’article 336 del Codi de Comerç espanyol.

4. En el cas que el material hagi estat projectat per dibuix, model o instruccions del comprador, quedem exempts de responsabilitat si vulnerem patents o drets de Propietat Industrial, i en cas de reclamacions de tercers serà exclusivament responsable el comprador.

XIII Devolucions

1. No s’admetran devolucions, sense consulta prèvia i per escrit a VYC, qui transmetrà la corresponent autorització escrita si procedeix, que haurà de ser acompanyada en retornar el material.

2. Únicament s’admetrà material nou, sense usar, de fabricació actual i que no hagi tingut cap modificació.

3. No s’admetran devolucions de productes que hagin estat manufacturats especialment per al client, o que hagin estat objecte de certificació de qualitat especial.

4. S’establirà una reducció del 10% en el preu del material a retornar, amb la finalitat de compensar les despeses de recepció, verificació i proves, segons tarifa en vigor.

5. S’establirà una reducció del 30% en el preu del material a retornar, quan es tracti de Vàlvules de seguretat, a fi  de compensar les despeses de  muntatge, proves, expedició, recepció, desmuntatge i traçabilitat.

6. En cap cas les despeses de transport correran a càrrec nostre.

XIV Jurisdicció

1. Totes les divergències que puguin sorgir en la interpretació de les presents condicions de venda se sotmetran a arbitratge, corn a tràmit previ indispensable a la via judicial i, en aquest cas de litigi, tant el comprador corn el subministrador, accepten explícitament la seva submissió als Jutjats i Tribunals de Terrassa i a les seves superiors jerarquies i seran jutjats de conformitat a les lleis espanyoles.

Amb renuncia expressa al propi fur, en el cas de ser un altre.

Així mateix, per a totes les qüestions que es poguessin produir, derivades de l’impagat total o parcial de les nostres factures, als efectes de jurisdicció quedaran sotmeses també als jutjats de Terrassa i de conformitat a les lleis espanyoles.

XV Material en consignació

1. VYC es reserva el dret de cedir en consignaci6 tot el material que consideri oportú.

2. Transcorregut el temps que VYC estimi, podrà exigir la devolució del material, corrent a càrrec del client les despeses de verificació i reciclatge.

3. Si el client decideix adquirir el material que to en consignaci6, aquest se li facturarà aplicant els preus de la tarifa en vigor.

XVI Reparacions

1. Indicar de manera ben visible, si hi ha alguna sospita de que encara queden restes del fluid en l’interior i si aquest es nociu. Ajudi a prevenir qualsevol accident!

2. Adjuntar a la vàlvula la comanda de reparaci6.

3. Els enviaments es faran a la nostra fabrica de Terrassa (Barcelona-Espanya) a ports pagats, en cas contrari no seran acceptats.

4. Les reparacions a petició del client poden ser pressupostades, orientativament pels nostres tècnics, però subjectes a possibles imponderables al procedir al desmuntatge.

5. La reparació serà retornada a ports deguts, adjuntant els materials defectuosos reemplaçats.

 
 

ISO 9001:2008 LOM EX EAC Quality Supervision Republic China certificateTUV

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X