CALDERES

 

Per a calderes de vapor

Mòdul de servei per a aigua WSM-T

El mòdul de servei d’aigua subministra aigua d’alimentació desgasificada i químicament tractada a les calderes de vapor. A la vegada, evacua l’aigua amb sals residuals i de purga.

Aquest dispositiu realitza una desgasificació tèrmica parcial.

Ideal per a totes les calderes de vapor i sistemes amb potències de fins a 8.000 kg/h.

Avantatges:

 • Planificació, recepció i muntatges ràpids i senzills.
 • Pressió d’alimentació no indispensable.
 • Instal·lació a nivell de sòl.
 • Senzilla i ràpida posada en servei, amb poques connexions, fàcil maniobrabilitat i manteniment.
 • Gran eficiència de desgasificació.
 • Fàcilment transportable per a canvi d’emplaçament.

 

Mòdul de servei per a aigua WSM-V

El mòdul de servei d’aigua subministra aigua d’alimentació desgasificada i químicament tractada a les calderes de vapor. A la vegada, evacua l’aigua amb sals residuals i de purga. Realitza una desgasificació tèrmica completa.

Ideal per a totes les calderes de vapor amb potències dins el rang d’entre 2.000 i 80.000 kg/h.

Avantatges:

 • Planificació, recepció i muntatge ràpids i senzills.
 • Pressió d’alimentació no indispensable.
 • Instal·lació a nivell de sòl.
 • Senzilla i ràpida posada en servei, amb poques connexions, fàcil maniobrabilitat i manteniment.
 • La major eficiència de desgasificació.
 • Consum reduït de productes químics.
 • Fàcilment transportable per a canvi d’emplaçament.

 

Acumulador de vapor SAM

L’objectiu principal del seu ús en instal·lacions és emmagatzemar un contingut energètic definit en un dipòsit de vapor cilíndric i horitzontal que en cas de caiguda de la pressió, està a disposició en forma de vapor d’expansió.

També s’utilitza per a cobrir pics de càrrega, en cas de poder superar momentàniament la capacitat d’un generador de vapor.

El dipòsit de vapor està omplert d’aigua al 50% i s’escalfa amb vapor fins a assolir la pressió de càrrega. Amb l’abertura dels dispositius de tancament, del costat dels consumidors es descarrega el dipòsit.

Avantatges:

 • Compensació de pics de potència a curt termini.
 • Reducció de l’escapament d’aigua amb el vapor.
 • Reducció del número d’arrrencades dels generadors.
 • Reducció del consum energètic.

 

Mòdul de servei de condensat CSM

El mòdul de servei de condensat realitza la funció de recollida i emmagatzematge intermedi del condensat dels consumidors de vapor.

Una bomba de condensat amb que s’equipa aquest mòdul, retorna l’aigua de condensació a la instal·lació de desgasificació de l’aigua d’alimentació quan hi ha necessitats d’aigua i en funció del nivell.

La instal·lació de condensat d’alta pressió, manté la pressió i la temperatura de l’aigua de condensació amb el que s’eviten o es redueixen les pèrdues de pressió per expansió.

En el cas de necessitat s’envia l’aigua de condensació directament a la caldera de vapor a través de la bomba de condensat.

Avantatges:

 • Menor quantitat d’aigua d’aportació que redueix el consum energètic en el procés de desgasificació tèrmica.
 • Reducció de les pèrdues del vapor d’expansió.
 • Reducció de l’ús de productes químics.
 • Minimitzen el potencial de corrosió en el sistema de vapor i condensats.

 

Dispositiu d’expansió i refrigeració de purga BEM

La seva utilitat en instal·lacions consisteix en la recollida de tota l’aigua de purga amb una temperatura alta que prové d’una caldera de vapor.

Es tracta d’un dipòsit tancat vertical muntat en una estructura suport amb diverses canonades de sortida i d’entrada. La meitat inferior del mòdul està ple d’aigua durant el seu funcionament mentre que la meitat superior és l’espai d’expansió.

Les purgues s’acumulen en el mòdul, s’expansionen i es refreden a la temperatura admissible per al canal de desguàs.

El mòdul BEM està dissenyat per a instal·lacions de fins a un màxim de 3 calderes.

Avantatges:

 • Muntatge ràpid i senzill amb poques connexions.
 • Ràpidament preparat per al seu funcionament.
 • Funcionament automàtic.

 

Dispositiu de recuperació del calor de la purga de sals EHM

Mòdul que recupera una gran part del calor que contenen les aigües de purga i condensats amb una alta temperatura.

Està composat per un dipòsit d’expansió, per un bescanviador de calor integrat per a la recuperació del calor, una estructura de suport i tot l’equipament necessari.

El vapor generat en el procés d’expansió contribueix a escalfar el dipòsit d’aigua d’alimentació.

Posteriorment el bescanviador de calor preescalfa l’aigua addicional de la instal·lació de caldera, que refrigera l’aigua residual a una temperatura d’aproximadament 35ºC.

Avantatges:

 • Muntatge ràpid i senzill amb poques connexions.
 • Ràpidament preparat per al seu funcionament.
 • Reducció dels costos de combustible, d’aigua de refrigeració i de desguàs.
 • Increment de l’eficiència en la instal·lació.

 

Dispositiu combinat de recuperació de calor i expansió de purgues EHB

Aquest mòdul combina un mòdul d’expansió i recuperació tèrmica EHM amb el mòdul de descàrrega, expansió i refrigeració BEM.

La seva finalitat és la recuperació de l’energia tèrmica contenida en les agiües amb elevada temperatura, així com, alleujament de pressions, i la refrigeració d’aigües residuals que per motius tècnics o econòmics no són aptes per a la recuperació tèrmica.

Està composat per un dipòsit d’expansió i d’un dipòsit d’aigua de desguàs i de refredament. El bescanviador de calor integrat amb els seus accessoris corresponents s’encarrega de la recuperació tèrmica.

Avantatges:

 • Muntatge ràpid i senzill amb poques connexions.
 • Ràpidament enllestit per al seu funcionament.
 • Reducció dels costos de combustible, d’aigua de refrigeració i de desgüas.
 • Increment de la eficiència en la instal·lació.
 • Compliment exacte de les disposicions dels organismes oficials gràcies al seu funcionamient automàtic.

 

Refredador de revaporitzat

En les instal·lacions tèrmiques de desgasificació total es produeix vapor flash.

Composat per bescanviadors de calor de plaques amb unions roscades, peces d’acer inoxidable de contacte al medi sense aquest refrigerador el vapor arribaria a l’aire lliure sense ser aprofitat.

Dins d’aquest el vapor es condensa mitjançant un intercanviador de calor. L’energia tèrmica que es produeix al refredar el vapor flash s’aprofita per a escalfar l’aigua addicional.

Avantatges:

 • Recuperació i aprofitament del calor.
 • Augmenta l’eficiència en la instal·lació.
 • Ràpidament enllestit per al seu funcionament.

 

Mòdul de bomba PM

Mòdul pel subministrament i filtrat d’aigua d’alimentació, des del dipòsit d’aigua d’alimentació, a la caldera de gran volum d’aigua o pel transport del condensat des del tanc de condensats a la planta de desgasificació.

Aquest mòdul rep opcionalment un motor convertidor de freqüència per a la regulació continua del caudal d’aigua en funció de la demanda.

Les bombes son del tipus centrífugues, verticals i amb variació de velocitat (opcional), amb un motor totalment encapsulat i refrigerat per un ventilador, que han sigut dissenyades per a l’ús en calderes de gran volum d’aigua.

Es subministra totalment muntat en una consola amb indicador de pressió, vàlvules de tancament, vàlvules antiretorn i filtres.

Avantages:

 • Totalment premuntat per a una instal·lació ràpida.
 • Incrementa l’eficiència de l’intercanviador de calor dels gasos d’escapament.

 

Mòdul de regulació d’aigua d’alimentació

Si no es disposa d’una bomba d’alimentació regulada pel número de revolucions, és recomanat instal·lar una regulació continua amb el mòdul de regulació d’aigua d’alimentació RM, per a totes les calderes equipades amb cremadors modulants i bescanviadors de calor de gasos d’escapament.

Aquest mòdul proporciona un increment de temps de pas per l’intercanviador de calor dels gasos d’escapament, per a assolir una recuperació òptima del calor.

Es connecta com a regulació de caudal d’entrada.

Es composa de la vàlvula de regulació de l’aigua d’alimentació, un dispositiu de sortida d’aigua, un dispositiu de retenció de brutícia, dos vàlvules de tancament i un dispositiu de desviació.

Avantatges:

 • Augmenta l’eficiència dels bescanviadors de calor dels gasos d’escapament.
 • Reducció de les connexions de les bombes.
 • Nivell constant de l’aigua de la caldera.
 • Caudal mínim assegurat per a la refrigeració de la bomba d’alimentació.

 

Col·lector/distribuïdor de vapor SD

Es distribueix en aquest dispositiu, la corrent de la massa de vapor generada entre els diversos consumidors, es separa la humitat residual i es realitza un drenatge de l’aigua.

Es tracta d’una canonada d’acumulació amb un número determinat de sortides de canonada. En funció de la comanda s’acobla en fàbrica en una unitat modular amb connexions de brida, les vàlvules i accessoris necessaris.

Avantatges:

 • Reducció de les pèrdues de xarxa gràcies a una distribució central en instal·lacions amb estructures de consumidors complexes.
 • Estalvi energètic degut a la centralització d’operacions i manteniments.

 

Economitzador de gasos d’escapament

ECONOMIZADORLa descàrrega de gasos de combustió de les calderes contenen un gran potencial tèrmic a una elevada temperatura.

L’economitzador equipat amb superfícies secundàries de transferència tèrmica de gran eficàcia utilitza aquest potencial tèrmic per al preescalfament de l’aigua d’alimentació, millorant el rendiment de la caldera entre un 5-7% i redueixen les càrregues que afecten al medi ambient disminuint la temperatura dels fums d’emissió.

A la part inferior s’acumulen els gasos de fums i passen –en la part superior- per el bescanviador de calor integrat per a la recuperació del calor.

Avantatges:

 • Increment de l’eficiència de la caldera.
 • Estalvi energètic gràcies a la disminució del consum de combustible.

 

Sistema de preescalfament d’aire

El preescalfament de l’aire és la solució ideal per a augmentar l’eficiència, sobretot en els casos en que la integració d’un condensador de gasos de combustió no és possible degut al procés.

Per mitjà del sistema l’aire necessari per a la combustió es preescalfa i la temperatura del gas de combustió es redueix. L’eficiència s’incrementa.

El sistema de preescalfament de l’aire Bosch està disponible per a calderes d’una flama o flama doble amb cremadors duobloc. El sistema és econòmicament viable des de una capacitat de caldera d’aproximadament 5.000 kgv/h.

El ventilador pot ser instal·lat en la part superior de la caldera, el que significa que el sistema compacte requereix poc espai per a la instal·lació.

Avantatges:

 • Increment de l’eficiència del sistema.
 • Disminució del consum de combustible.
 • Reducció de les emissions.
 • Reducció dels costos d’inversió en comparació amb les solucions convencionals.
 • Menor manteniment i disminució dels costos.
 • Curt període d’amortització.

 
 

Per a calderes d’aigua calenta i sobreescalfada

Mòdul adaptador de sortida

Aquest dispositiu s’instal·la amb unions de brides en el tram de sortida d’aigua amb equipament de seguretat inclòs per a instal·lacions tancades.

Equipat amb un limitador de nivell, limitador de pressió màxima, un manòmetre, tub de pressòstats amb vàlvula de tancament, vàlvules d’interrupció (purga, comprovació de funcionament) i vàlvula de tancament amb connexió per a assaig.

Avantatges:

 • Preinstal·lat per a un muntatge ràpid.
 • Compliment de la normativa vigent.

 

Mòdul adaptador de retorn

Canonada en forma de T amb connexió de brides per al muntatge de ràcords de retorn controlant així, la temperatura de retorn de l’aigua.

Composat per una unió bridada per al conducte d’expansió i una connexió per a termòmetre o sonda de temperatura.

Avantatges:

 • Increment de l’eficiència del sistema degut al control de temperatures de retorn.
 • Preinstal·lat per a un muntatge ràpid.

 

Dispositiu de seguretat de temperatura de retorn

El control de la temperatura de retorn d’un generador d’aigua calenta es pot realitzar a través d’un manteniment de l’alta temperatura de retorn o a través de l’augment de la temperatura de retorn.

Tots els accessoris de l’equip, instal·lats en el circuit de circulació, disposen d’elements de seguretat, col·lector de retorn, elements de control d’avanç i retorn, bomba de circulació i la vàlvula motoritzada de tres vies, tot instal·lat en aquest mòdul preparat per a instal·lar.

Avantatges:

 • Increment de l’eficiència del sistema degut al control de temperatures de retorn.
 • Preinstal·lat per un ràpid muntatge.

 

Economitzador de gasos d‘escapament

Per a reduir la temperatura dels gasos d’escapament, s’ofereixen diversos bescanviadors de calor de gasos d’escapament per a calderes d’aigua calenta.

Les variants del dispositiu existeixen sense bypass per a calderes de calefacció amb combustió de gas, així com, amb bypass i vàlvula de canvi de gasos d’escapament per a calderes d’aigua calenta amb combustions duals gasoil/gas.

Els bescanviadors presenten un acabat soldat per a la seva instal·lació darrere de la caldera, amb tubuladura per a l’entrada d’aigua, sortida d’aigua i també ràcords per a la purga, a més d’incloure obertures de revisió en el costat dels gasos d’escapament. En la variant amb bypass es condueixen els gasos de fum calents a través de vàlvules de regulació.

El mòdul s’entrega totalment muntat i es subministren diversos accessoris que es precisen per a la seva instal·lació.

Avantatges:

 • Increment de l’eficiència del sistema.
 • Estalvi en el consum de combustible.

 
 

Per a subministraments de les calderes

Mòdul de tractament d’aigua WTM

Per a evitar el dipòsit de cal en la caldera s’admet el funcionament de calderes amb aigua d’alimentació amb aigua descalcificada

Per a la descalcificació de l’aigua es filtra i es genera aigua addicional en un procedimient d’intercanvi de ions.

El seu funcionament és automàtic i funcional, estalviant en l’accionament manual i proporcionant una duresa adequada a l’aigua, millorant així, la capacitat de les calderes i la seva vida útil.

Avantatges:

 • Prevenció d’incrustacions i dipòsits de cal.
 • Adequat per a instal·lació amb qualsevol mida de caldera.
 • Augment de la vida útil de la caldera.
 • Millora de la transmissió de calor.

 

Mòdul de regulació de gas

Permet la regulació de la pressió constant del gas prèviament al cremador independent del valor de la pressió d’entrada i del caudal del gas.

Protegeix contra sobrepressió i contra la recepció de cabals de gas inadmissibles.

Avantatges:

 • Protecció contra sobrepressió del gas o cabals inadmissibles.
 • Premuntat per a la seva ràpida instal·lació.
 • Compliment de la normativa vigent.
 • Augment en la seguretat de la instal·lació.

 

Mòdul de circulació de combustible

Dissenyat per a realitzar un tractament dels combustibles líquids i registre del cabal.

De fàcil muntatge i preparat per a la seva connexió al cremador, muntat sobre una placa suport i amb coberta de protecció.

Dissenyat per a cremadors de pulverització per pressió, tant per a combustibles lleugers como pesats.

Avantatges:

 • Registre segur del cabal de gasoil.
 • Premuntat per a una ràpida instal·lació.

 

Mòdul de subministrament de combustible

Dissenyat per al transport i la filtració de combustibles fòssils.

Premuntat com a estació individual o doble per a una fàcil instal·lació. Les estacions dobles permeten una neteja sense filtres i sense causar interrupció en el servei.

Avantatges:

 • Ús en tots els sistemes de calderes amb combustió de gasoil i el subministrament amb conducte anular.
 • Premuntat per a una ràpida instal·lació.

 

Mòdul de regulació de pressió de combustible

Dispositiu dissenyat per a la regulació de la pressió i mantenir una pressió constant i adequada en la circulació del combustible en les canonades.

Avantatges:

 • Augmenta la seguretat de funcionament.
 • Premuntat per a una ràpida instal·lació.

 

Mòdul preescalfador de combustible

Mòdul que permet escalfar prèviament el fuel-oil per a poder ser bombejat a la temperatura de pulverització del cremador corresponent.

Permet escollir el mètode de calefacció del combustible per vapor o bé per vapor/elèctric mitjançant un intercanviador de calor cilíndric.

Avantatges:

 • Ús en tots els sistemes de calderes amb combustió de combustibles líquids.
 • Premuntat en una unitat compacta per a la seva ràpida instal·lació.

 
 

Per a control

Panell de control per a caldera BCO

El control intuïtiu de la caldera mitjançant autòmat programable ofereix una visualització fàcil i ràpida de les dades de servei en una pantalla tàctil TFT per a un funcionament òptim de la caldera.

Amb accés a totes les funcions rellevants disponibles en el sistema de control BCO per a calderes de vapor i aigua sobreescalfada per a un control que permeti l’augment de rendiment i eficiència de la caldera i conseqüentment del conjunt de la instal·lació.

Permet obtenir dades de diverses zones de la caldera, així com, els valors de servei de cremador i altres dispositius, accedint a l’ajust de qualsevol paràmetre segons necessitats.

Avantatges:

 • Intuïtiu i senzill mitjançant símbols i gràfics en pantalla tàctil.
 • Optimització simple de totes les funcions de medició i regulació.
 • Augmenta la protecció a la instal·lació gràcies a les funcions de supervisió i control.
 • Permet obtenir un registre i historials en el funcionament de la caldera.
 • Visualització en temps real de les dades de funcionament.
 • Preparació per a un servei remot.

 

MARQUES REPRESENTADES:

 
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X